Regulamin 2017-2018

Regulamin Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” w XV Edycji (wiosna 2017-wiosna 2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” ma za zadanie wypełnienie misji konsumenckiej, edukacyjnej i społecznej. Konsumenckiej –poprzez badanie poziomu zaufania konsumentów do produktów tworzących polski rynek zdrowia; edukacyjnej – poprzez upublicznianie wiedzy o tych produktach wśród konsumentów. Misja społeczna jest realizowana poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, wspieranie organizacji pacjentów, wskazywanie możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i za granicą. Wszyscy biorący udział w plebiscycie Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zobowiązują się do wspierania jej celów.
2. Plebiscyt Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” organizowany jest przez wortal nazdrowie.pl oraz magazyny: „Manager Apteki” i „Świat Lekarza”.
3. Nadzór nad przebiegiem plebiscytu sprawuje Kapituła Nagrody. Decyzje Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. W skład Kapituły Nagrody „Złoty Otis 2018” wchodzą: dr Ewa Chlebus, prof. Barbara Górnicka, prof.Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. Grażyna Rydzewska, prof. Bożena Werner, Agnieszka Sora, dr Paweł Dobrzyński,prof. Edward Franek, prof. Robert Gasik, prof. Paweł Kamiński, dr Piotr Kropidłowski, prof. Tomasz Konopka, prof. Marek Kuch, Paweł Kruś (przewodniczący), prof. Paweł Małdyk, prof. Maciej Małecki, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Stanisław Radowicki, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Aleksander Sieroń, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jacek Paweł Szaflik, prof. Piotr Trzonkowski, prof. Marcin Wojnar, prof.Jerzy Woy-Wojciechowski.
4. Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” są przyznawane raz w roku, a w danej kategorii nie częściej niż co 3 lata.
5. Zgłoszenie produktu do plebiscytu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” i Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

II. TRYB PRZYZNAWANIA statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” produktom OTC i suplementom diety

1. Kapituła oraz Quntiles IMS dokonują wyboru kategorii z grupy ACT2 analizy rynku farmaceutycznego. Możliwe jest zgłoszenie kategorii dodatkowych do zaakceptowania przez Kapitułę.
2. Kapituła przyznaje Nominację jednemu produktowi z 3-5 preparatów wyłonionych z danej kategorii na podstawie wyliczenia Indeksu „Złoty OTIS” wykonanego przez firmę Quintiles IMS. Wybór produktu który uzyskał Nominację jest ostateczną, uznaniową decyzją Kapituły.
3. Indeks „Złoty OTIS” to iloczyn wartości sprzedaży produktu w roku 2016 w PLN pomnożony przez procentowy udział w rynku polskim i procentową dynamikę wzrostu. Ten wynik, podzielony przez liczbę 100, daje ilość punktów wskazujących 3-5 produktów wiodących w kategorii.
4. Nominację Kapituły i Quintiles IMS otrzymuje tylko jeden produkt w danej kategorii. Pozostałe produkty o najwyższym Indeksie w tej kategorii otrzymają Zaproszenie do udziału w Finale Nagrody.
5. Ilość punktów Indeksu uzyskana przez produkt nominowany i produkty zaproszone do udziału jest jawna.
6. Statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” dla produktów OTC lub suplementów diety zdobędzie produkt, który zgromadzi największą łączną ilość punktów Indeksu Złoty Otis za lata 2016 i 2017 wg danych Quintiles IMS i punktów dodatkowych przyznanych uznaniowo przez Kapitułę za innowacyjność produktu, etyczność i nowatorstwo kampanii promocyjnych oraz wartość społeczną akcji edukacyjnych i profilaktycznych.
7. Ilość punktów dodatkowych przyznawanych przez Kapitułę nie może przekroczyć 10 000 (dziesięć tysięcy). Kapituła może nie przyznać punktów dodatkowych i zaakceptować werdykt oparty wyłącznie na wyliczeniach firmy Quintiles IMS za lata 2016 i 2017.
8. W Finale Nagrody mogą uczestniczyć tylko produkty po przesłaniu formalnego zgłoszenia i akceptacji przedstawionych w nim warunków.
9. Podmiot zgłaszający musi m.in. oświadczyć, że jego produkt nie jest lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia jako lek na receptę.
10. Warunki udziału w Finale Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2018” zostaną doręczone firmom wraz z nominacją lub zaproszeniem.
11. Termin formalnego zgłoszenia do Finału Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” określony jest w formularzu „Zgłoszenie produktu”.
12. W trosce o wizerunek wszystkich produktów, Kapituła Nagrody zobowiązuje się do nie ujawniania publicznego szczegółowych wyników Finału Nagrody i przedstawi jedynie zwycięzcę kategorii, podczas gali zorganizowanej między 5-12 kwietniu 2018 roku.

III. TRYB PRZYZNAWANIA Certyfi katu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

1. Do Certyfikatów Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” mogą być zgłaszane dowolne produkty, z następujacych kategorii:
1.1. Debiut w Polsce 2016;
1. 2. Produkt godny polecenia – dla wyrobów wartościowych lecz, które nie mają szans na uzyskanie Nominacji według danych IMS określających sprzedaż, udział w rynku i dynamikę wzrostu, a chcących upowszechnić wiedzą o swoich właściwościach wśród wybranych pacjentów;
1.3. Sprzęt medyczny lub testy używane do badań profi laktycznych;
1.4. Edukacyjne portale o tematyce zdrowotnej;
1.5. Żywność i napoje o właściwościach prozdrowotnych.

2. Termin zgłoszeń do Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” upływa 15 września 2017 r.
3. Podmiot zgłaszający produkt oświadcza, że nie jest on lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia jako lek na receptę.
4. Liczba produktów zgłaszanych przez jedną Firmę jest nieograniczona.
5. Po merytorycznym zatwierdzeniu przez Kapitułę, zostaną one poddane pod otwarte, publiczne głosowanie na wortalu nazdrowie.pl. Głosowanie będzie możliwe po zapoznaniu się z informacjami edukacyjnymi o danym produkcie.
6. O przyznaniu Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” decyduje największa liczba głosów konsumentów deklarujących zaufanie do produktu, jeżeli w kategorii są minimum dwa preparaty. Zwycięzca musi uzyskać nie mniej niż 51% głosów deklarujących zaufanie, spośród wszystkich oddanych na niego głosów.
7. Jeśli w danej kategorii jest zgłoszony jeden produkt, będzie on oceniony przez Zespół Ekspertów powołany przez Kapitułę w liczbie 3-5 osób. Zwycięzca musi uzyskać nie mniej niż 51% pozytywnych głosów Ekspertów.
8. W kategoriach wieloproduktowych głosy oddawane są za pośrednictwem mediów, w których w danym roku prowadzony jest plebiscyt. Laureaci Certyfi katu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” zostaną wyłonieni przez konsumentów w głosowaniu online na wortalu www. nazdrowie.pl.
6. Głosowanie konsumentów trwa od 1 października 2017 r. do 15 lutego 2018 r.
7. W trosce o wizerunek wszystkich zgłoszonych do plebiscytu produktów, Kapituła Nagrody zobowiązuje się do nieujawniania szczegółowych wyników plebiscytu, uznając sam fakt dobrowolnego poddania produktu ocenie konsumentów za pozytywny.
8. Kapituła Nagrody ujawnia jedynie łączną ilość głosów oddanych we wszystkich kategoriach w danym roku i ogłasza Laureatów Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podczas ceremonii ogłoszenia wyników między 5-12 kwietnia 2018 r.

IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW

1. Zwycięskie produkty otrzymają statuetkę Nagrody (lub Certyfi katu) Zaufania „Złoty OTIS 2018” wraz z prawem do używania znaku Nagrody lub Certyfikatu na wszystkich polach eksploatacji w kampaniach reklamowych, PR oraz na opakowaniach produktów od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyłącznie po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat. Okres licencji może być przedłużony do 3 lat – w takim przypadku, dana kategoria nie będzie oceniana do czasu wygaśnięcia licencji.
2. Nieuprawnione użycie zastrzeżonego znaku słowno-grafi cznego lub wizerunku statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” lub ststuetki Certyfikatu Nagrody „Złoty OTIS 2018” jest naruszeniem prawa.
3. Umowy licencyjne, potwierdzające prawo do używania znaków graficznych Nagrody lub Certyfikatu, zostaną przesłane Laureatom po dokonaniu wynikających z nich opłat.
4. Każdy z uczestników plebiscytu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2018” ma prawo do zgłoszenia swoich Kandydatów do Honorowych Nagród Zaufania „Złoty Otis 2018” w kategoriach:
4.1 Kampania edukacyjna lub akcja profi laktyczna;
4.2 Dla apteki lub sieci aptek za opiekę nad pacjentem;
4.3 Manager Produktu 2018– za przeprowadzony debiut produktu, kampanię edukacyjną, akcję profi laktyczną,
nowatorską kampanię z użyciem nowych mediów lub za wprowdzenie produktu Rx jako OTC.

V. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

1. Kapituła przyzna również Honorowe Nagrody Zaufania:
1.1. Mediom oraz osobom i instytucjom polskim i zagranicznym szczególnie zasłużonym w promowaniu tematyki
zdrowotnej, osiągnięcia naukowe lub w pracy na rzecz pacjentów;
1.2. Innym uczestnikom rynku zdrowia za wspieranie polskiej ochrony zdrowia i innowacyjność.
1.3. Portalom edukacyjnym podnoszącym wiedzę o chorobach i ich zapobieganiu.
1.4. Liderowi Dynamiki Sprzedaży OTC 2017 – dla produktu z historią min. 5 lat, wg danych QuintilesIMS
1.5. Liderowi sprzedaży dermokosmetyków – dla produktu z historią min. 5 lat, wg danych IMS

2. Kapituła przyzna Nagrody Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami” osobom i stworzonym przez nie programom edukacyjnym lub profi laktycznym zwykłą większością głosów po rozmowach fi nałowych w październiku 2017 r.

VI. W KWESTIACH NIEUJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYZJE PODEJMUJE WYŁĄCZNIE KAPITUŁA NAGRODY ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2017” ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. Decyzje Kapituły są ostateczne i obowiązujące wszystkich uczestników.