Regulamin 2018-2019

Regulamin Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” w XVI Edycji (wiosna 2018-wiosna 2019 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” ma za zadanie wypełnienie misji konsumenckiej, edukacyjnej i społecznej. Konsumenckiej –poprzez badanie poziomu zaufania konsumentów do produktów tworzących polski rynek zdrowia; edukacyjnej – poprzez upublicznianie wiedzy o tych produktach wśród konsumentów. Misja społeczna jest realizowana poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, wspieranie organizacji pacjentów, wskazywanie możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i za granicą. Wszyscy biorący udział w plebiscycie Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zobowiązują się do wspierania jej celów.

2. Plebiscyt Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” organizowany jest przy współpracy magazynów: „Manager Apteki” i „Świat Lekarza” oraz portali nazdrowie.pl, zlotyotis.pl, swiatlekarza.pl i medycynawpolsce.pl

3. Nadzór nad przebiegiem plebiscytu sprawuje Kapituła Nagrody. Decyzje Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. W skład Kapituły Nagrody „Złoty Otis 2019” wchodzą: dr Ewa Chlebus, prof. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. Grażyna Rydzewska, prof. Bożena Werner, dr Beata Zawadowicz, dr Paweł Dobrzyński, prof. Edward Franek, prof. Robert Gasik, prof. Jakub Gołąb, prof. Paweł Kamiński, prof. Tomasz Konopka, prof. Marek Kuch, Paweł Kruś (przewodniczący), prof. Jan Lubiński, prof. Paweł Małdyk, prof. Maciej Małecki, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Stanisław Radowicki, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Aleksander Sieroń, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jacek Paweł Szaflik, prof. Piotr Trzonkowski, dr jarosław Wanecki, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski i prof. Marcin Wojnar. Skład Kapituły może ulec rozszerzeniu.

II. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

1. Honorowe Nagrody Zaufania:

1.1. Mediom oraz osobom i instytucjom polskim i zagranicznym szczególnie zasłużonym w promowaniu tematyki zdrowotnej, za osiągnięcia naukowe lub w pracy na rzecz pacjentów;

1.2. Innym uczestnikom rynku zdrowia za wspieranie polskiej ochrony zdrowia, profilaktyki i innowacyjności.

1.3. Portalom edukacyjnym organizacjom pacjentów podnoszącym wiedzę o chorobach i ich zapobieganiu.

1.4. Placówkom ochrony zdrowia, lekarzom społecznikom, osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz zdrowia Polaków.

1.5. Lekom OTC, dermokosmetykom, suplementom diety i sprzętowi medycznemu, których znaczenie Kapituła uzna za godne wyróżnienia honorowego.

2. Kapituła przyznaje Nagrody Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami” osobom i stworzonym przez nie programom edukacyjnym lub profilaktycznym zwykłą większością głosów po rozmowach finałowych jesienią każdego roku. Wręczenie Nagród „Złoty OTIS z Diamentami” może odbywać się dwukrotnie: podczas gali „Gloria Medicinae” Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i podczas dorocznej gali wręczenia Nagród Zaufania w kwietniu.

II. TRYB PRZYZNAWANIA statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” produktom OTC i suplementom diety

1. Kapituła oraz Instytut IQVIA dokonują wyboru kategorii z grupy ACT2 analizy rynku farmaceutycznego. Możliwe jest zgłoszenie kategorii dodatkowych do zaakceptowania przez Kapitułę.

2. Kapituła przyzna Nagrodę produktom na podstawie wyliczenia Indeksu „Złoty OTIS” dokonanego przez Instytut IQVIA.

3. Indeks „Złoty OTIS” to iloczyn wartości sprzedaży produktu w latach 2017 i 2018 w PLN pomnożony przez procentowy udział w rynku polskim i procentową dynamikę wzrostu. Ten wynik, podzielony przez liczbę 100, daje ilość punktów wskazujących produkty wiodące w poszczególnych kategoriach.

4. Ilość punktów Indeksu uzyskana przez produkty nominowane jest jawna.

5. Statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019” koloru zielonego dla produktów OTC lub suplementów diety zdobędzie produkt, który zgromadzi największą łączną ilość punktów Indeksu Złoty OTIS za lata 2017 i 2018 wg danych Instytutu IQVIA i punktów dodatkowych przyznanych uznaniowo przez Kapitułę za innowacyjność produktu, etyczność i nowatorstwo kampanii promocyjnych oraz wartość społeczną akcji edukacyjnych i profilaktycznych.

6. Ilość punktów dodatkowych przyznawanych przez Kapitułę nie może przekroczyć 10 000 (dziesięć tysięcy). Kapituła może nie przyznać punktów dodatkowych i zaakceptować werdykt oparty wyłącznie na wyliczeniach Instytutu IQVIA za lata 2017 i 2018.

7. W Finale Nagrody mogą uczestniczyć tylko produkty po przesłaniu formalnego zgłoszenia i akceptacji przedstawionych w nim warunków.

8. Podmiot zgłaszający musi m.in. oświadczyć, że jego produkt nie jest lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia jako lek na receptę.

9. Warunki udziału w Finale Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2019” zostaną doręczone firmom wraz z zaproszeniem do udziału.

10. Termin formalnego zgłoszenia produktu do Finału Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019” określony jest w formularzu „Zgłoszenie produktu”.

11. W trosce o wizerunek wszystkich produktów, Kapituła Nagrody zobowiązuje się do nieujawniania publicznego szczegółowych wyników Finału i przedstawi jedynie zwycięzców kategorii, podczas gali zorganizowanej 11 kwietnia 2019 roku.

III. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW

1. Zwycięskie produkty otrzymają statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019” wraz z prawem do używania znaku Nagrody i wizerunku statuetki na wszystkich polach eksploatacji w kampaniach reklamowych, PR oraz na opakowaniach produktów od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wyłącznie po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat. Okres licencji może być przedłużony do 2 lat .

2. Nieuprawnione użycie zastrzeżonego znaku słowno-graficznego lub wizerunku statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2098” jest naruszeniem prawa.

3. Umowy licencyjne, potwierdzające prawo do używania znaków graficznych Nagrody lub Certyfikatu, zostaną przesłane Laureatom wraz z informacją o zdobyciu Nagrody.

4. Każdy ze zgłaszających produkty po uzyskaniu nominacji IQVIA do Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019” ma prawo do zgłoszenia swoich Kandydatów do Honorowych Nagród Zaufania „Złoty Otis 2019” w kategoriach:

4.1 Kampania edukacyjna lub akcja profilaktyczna;

4.2 Osobowość medyczna lub farmaceutyczna;

4.3 Manager Produktu – za przeprowadzony debiut produktu, kampanię edukacyjną, akcję profilaktyczną, nowatorską kampanię z użyciem nowych mediów lub za wprowdzenie produktu Rx jako OTC.

IV. W KWESTIACH NIEUJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYZJE PODEJMUJE WYŁĄCZNIE KAPITUŁA NAGRODY ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2019” ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. Decyzje Kapituły są ostateczne i obowiązujące wszystkich uczestników.

V. Zgłoszenie do Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.