Regulamin 2016-2017

Regulamin Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” edycja 2016-2017

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” ma za zadanie wypełnienie misji konsumenckiej, edukacyjnej i społecznej. Konsumenckiej – poprzez badanie poziomu zaufania konsumentów do produktów tworzących polski rynek zdrowia; edukacyjnej – poprzez upublicznianie wiedzy o tych produktach wśród konsumentów. Misja społeczna jest realizowana poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, wspieranie organizacji pacjentów, wskazywanie możliwości poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i za granicą. Wszyscy biorący udział w plebiscycie Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zobowiązują się do wspierania jej celów.
2.    Plebiscyt Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” organizowany jest przez wortal nazdrowie.pl oraz magazyny: „Manager Apteki” i „Świat Lekarza”.
3.    Nadzór nad przebiegiem plebiscytu sprawuje Kapituła Nagrody. Decyzje Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. W skład Kapituły wchodzą: dr Ewa Chlebus, prof. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. Grażyna Rydzewska, prof. Bożena Werner, Agnieszka Sora, dr Paweł Dobrzyński, prof. Edward Franek, prof. Robert Gasik, prof. Paweł Kamiński, dr Piotr Kropidłowski, prof. Tomasz Konopka, Paweł Kruś (przewodniczący), prof. Maciej Małecki, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Stanisław Radowicki, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Aleksander Sieroń, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jacek Paweł Szaflik, prof. Piotr Trzonkowski, prof. Marcin Wojnar, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.
4.    Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” są przyznawane raz w roku, a w danej kategorii nie częściej niż co 3 lata.
5.    Zgłoszenie produktu do plebiscytu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” i Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

II.    TRYB PRZYZNAWANIA statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

1.    Nominacje zgłoszonym produktom przyznaje Kapituła Nagrody w sierpniu 2016 r., w oparciu o dane rynkowe firmy IMS. Nominacje otrzymają produkty o najwyższym Indeksie „Złoty Otis”, który odzwierciedla wartość sprzedaży, dynamikę wzrostu i udział w rynku produktów z wybranych przez Kapitułę kategorii poddanych ocenie. W danej kategorii Nominację może otrzymać tylko jeden produkt jednego producenta. Kapituła dokonuje wyboru kategorii z grupy ACT2, unikając ich powtarzania się częściej niż co 3 lata. Nominacje otrzymują 3 produkty w tej samej kategorii. Potwierdzeniem werdyktu jest list gratulacyjny i zaproszenie do udziału w Finale Nagrody.
2.    Wszystkie firmy, których produkty zostały nominowane, podejmują decyzję o zgłoszeniu ich do Finału Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” do dnia 19 września 2016 r. Zgłoszenie nominowanego produktu do plebiscytu jest zgodą na przeprowadzenie działań podnoszących wiedzę o produkcie i poddanie go dalszej ocenie Kapituły oraz zobowiązaniem do uiszczenia opłat zgodnie z harmonogramem na „Zgłoszeniu Produktu do Finału Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017”.
3.    W przypadku nie zgłoszenia produktu do Finału Nagrody, Kapituła nominuje na jego miejsce produkt z tej samej kategorii, z kolejnym, najwyższym Indeksem Złoty OTIS.
4.    Zgłoszone przez producentów, nominowane produkty zdobędą w FINALE NAGRODY kolejne punkty za wartość Indeksu Złoty OTIS od dnia 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2016 oraz przyznane przez Kapitułę za innowacyjność produktu, etyczność i nowatorstwo kampanii promocyjnych oraz wartość społeczną akcji edukacyjnych i profilaktycznych. Ilość punktów przyznawanych przez Kapitułę nie może przekroczyć 10 000. Produkt, który otrzyma sumaryczną, najwyższą ilość punktów z ocen na etapie nominacji i oceny końcowej zdobędzie statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, a pozostałe mogą otrzymać wyróżnienia w postaci dyplomu.
5.    W trosce o wizerunek wszystkich produktów, Kapituła Nagrody zobowiązuje się do nieujawniania szczegółowych wyników plebiscytu, uznając sam fakt dobrowolnego poddania produktu ocenie konsumentów i ekspertów za pozytywny. Kapituła ogłasza zwycięzców poszczególnych kategorii podczas ceremonii ogłoszenia wyników w dniu
6 kwietnia 2017 r.

III.    TRYB PRZYZNAWANIA Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

1.    Do Certyfikatów Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” mogą być zgłaszane dowolne produkty, z następujących kategorii:
1.1.    Debiut w Polsce 2016;
1. 2.    Produkt godny polecenia – dla wyrobów wartościowych lecz, które nie mają szans na uzyskanie Nominacji według danych IMS określających sprzedaż, udział w rynku i dynamikę wzrostu, a chcących upowszechnić wiedzą o swoich właściwościach wśród wybranych pacjentów;
1.3.    Sprzęt medyczny lub testy używane do badań profilaktycznych;
1.4.    Edukacyjne portale o tematyce zdrowotnej;
1.5.    Żywność i napoje o właściwościach prozdrowotnych.
Mogą je dobrowolnie zgłaszać wszyscy producenci lub dystrybutorzy. Termin zgłoszeń do Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” upływa 19 września 2016 r.
2.    Podmiot zgłaszający produkt oświadcza, że nie jest on lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia jako lek na receptę.
3.    Liczba produktów zgłaszanych przez jedną Firmę jest nieograniczona.
4.    Po merytorycznym zatwierdzeniu przez Kapitułę, zostaną one poddane pod otwarte, publiczne głosowanie na wortalu nazdrowie.pl. Głosowanie będzie możliwe po zapoznaniu się z informacjami edukacyjnymi o danym produkcie. O przyznaniu Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” decyduje największa liczba głosów konsumentów deklarujących zaufanie do produktu, jeżeli w kategorii są minimum dwa preparaty. Jeśli w danej kategorii głosowaniu konsumentów poddany jest jeden produkt, musi on uzyskać nie mniej niż 51% głosów deklarujących zaufanie, spośród wszystkich oddanych na niego głosów.
5.    Głosy oddawane są za pośrednictwem mediów, w których w danym roku prowadzony jest plebiscyt. Laureaci Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” zostaną wyłonieni przez konsumentów w głosowaniu online na wortalu www.nazdrowie.pl.
6.    Głosowanie konsumentów trwa od 1 października 2016 r. do 15 lutego 2017 r.
7.    W trosce o wizerunek wszystkich zgłoszonych do plebiscytu produktów, Kapituła Nagrody zobowiązuje się do nieujawniania szczegółowych wyników plebiscytu, uznając sam fakt dobrowolnego poddania produktu ocenie konsumentów za pozytywny.
8.    Kapituła Nagrody ujawnia jedynie łączną ilość głosów oddanych we wszystkich kategoriach w danym roku i ogłasza Laureatów Certyfikatu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podczas ceremonii ogłoszenia wyników w dniu 6 kwietnia 2017 r.

IV.    PRAWA I ZOBOWIĄZANIA LAUREATÓW

1.    Zwycięskie produkty otrzymają statuetkę Nagrody (lub Certyfikatu) Zaufania „Złoty OTIS 2017” wraz z prawem do używania znaku Nagrody lub Certyfikatu na wszystkich polach eksploatacji w kampaniach reklamowych, PR oraz na opakowaniach produktów od dnia 6 kwietnia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wyłącznie po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat. Okres licencji może być przedłużony do 3 lat – w takim przypadku dana kategoria nie będzie oceniana do czasu wygaśnięcia licencji.
2.    Nieuprawnione użycie zastrzeżonego znaku słowno-graficznego lub wizerunku statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2016” jest naruszeniem prawa.
3.    Umowy licencyjne, potwierdzające prawo do używania znaków Nagrody lub Certyfikatu, zostaną przesłane Laureatom po dokonaniu wynikających z nich opłat.
4.    Każdy z uczestników plebiscytu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2017” ma prawo do zgłoszenia swoich Kandydatów do Honorowych Nagród Zaufania „Złoty Otis 2017” w kategoriach:
4.1    Kampania edukacyjna lub akcja profilaktyczna;
4.2    Dla apteki lub sieci aptek za opiekę nad pacjentem;
4.3    Manager Produktu 2017 – za przeprowadzony debiut produktu, kampanię edukacyjną, akcję profilaktyczną, nowatorską kampanię z użyciem nowych mediów lub za wprowadzenie produktu Rx jako OTC.

V.    NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

1.    Kapituła przyzna również Honorowe Nagrody Zaufania:
1.1.    Mediom oraz osobom i instytucjom polskim i zagranicznym szczególnie zasłużonym w promowaniu tematyki zdrowotnej, osiągnięcia naukowe lub w pracy na rzecz pacjentów;
1.2.    Innym uczestnikom rynku zdrowia za wspieranie polskiej ochrony zdrowia i innowacyjność.
1.3.    Portalom edukacyjnym podnoszącym wiedzę o chorobach i ich zapobieganiu.
1.4.    Liderowi Dynamiki Sprzedaży OTC 2016 – dla produktu z historią min. 5 lat, wg danych IMS
1.5.    Liderowi wielkości sprzedaży wśród debiutantów OTC – min. 2 lata na rynku wg danych IMS
1.6.    Liderowi sprzedaży dermokosmetyków – dla produktu z historią min. 5 lat, wg danych IMS
3.    Kapituła przyzna Nagrody Zaufania „Złoty OTIS z Diamentami” osobom i stworzonym przez nie programom edukacyjnym lub profilaktycznym zwykłą większością głosów po rozmowach finałowych.

VI.    W KWESTIACH NIEUJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYZJE PODEJMUJE WYŁĄCZNIE KAPITUŁA NAGRODY ZAUFANIA „ZŁOTY OTIS 2017” ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW. Decyzje Kapituły są ostateczne i obowiązujące wszystkich uczestników.