Archiwa tagu: debiut naukowy

Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Dr n. med. Grzegorz K. Jakubiak

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (aktualnie Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2017). Od ukończenia studiów pozostaje związany ze swoją Alma Mater. W latach 2017–2021 prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Farmakologii w Zabrzu, zaś od 2021 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Cieślara Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, realizując jednocześnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Agaty Stanek. 15 grudnia 2022 r. decyzją Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie dysertacji pt. „Analiza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u osób otyłych z zespołem metabolicznym oraz niewykazujących zaburzeń metabolicznych w porównaniu do osób zdrowych o prawidłowej masie ciała”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. n. med. Natalii Pawlas, prof. SUM, oraz dr n. farm. Kamili Osadnik. Główny obszar zainteresowań naukowych Grzegorza K. Jakubiaka obejmuje tematykę schorzeń kardiometabolicznych, zwłaszcza patogenezę chorób układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy oraz dyslipidemii, a także zagadnienia związane ze stresem oksydacyjnym, problemami kardioonkologii oraz zespołem słabości. Aktualnie kieruje projektem badawczym pt. „Badanie związku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i subklinicznej lub skąpoobjawowej dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego z obecnością i nasileniem zespołu słabości u hospitalizowanych chorych po sześćdziesiątym piątym roku życia” a także ubiega się o pozyskanie finansowania na realizację prac badawczych dotyczących znaczenia nitrowanych lipoprotein w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w przebiegu cukrzycy. Grzegorz K. Jakubiak jest autorem 40 polskich i zagranicznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych o łącznej wartości 1595 punktów MEiN oraz 54.814 Impact Factor, 45 polskich i zagranicznych streszczeń zjazdowych oraz 143 recenzji artykułów naukowych procedowanych pod kątem publikacji w 22 czasopismach naukowych, w większości z tzw. listy filadelfijskiej (stan na 10.03.2023 r.).

W ramach realizacji zainteresowań pozanaukowych chętnie odbywa zagraniczne podróże, poświęca czas na naukę języków obcych oraz czyta książki z zakresu klasyki literatury oraz filozofii.

Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Pokrywczyńska 

Absolwentka kierunku Biotechnologia Medyczna na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego CM UMK na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Rola komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura”. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Podstawą osiągnięcia naukowego stanowiącego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego był cykl prac pt.: „Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne”. 4 stycznia 2022 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano Jej tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowie w dyscyplinie nauki medyczne.

Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, od 2019 kierownika Banku Komórek i Tkanek, a od 2022 kierownika Wytwórni ATMP w Katedrze Urologii i Andrologii na Wydziale Lekarskim CM UMK. Prof. Pokrywczyńska odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie m.in. w: Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, University of Miami, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Medicine, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005). Prof. Pokrywczyńska była kierownikiem licznych grantów naukowych, w tym m.in.: MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider), Liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed), Członkiem Komitetu Zarzadzania Merytorycznego grantu ABM.

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Indywidualnej Nagrody Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej (2019), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała Stypendium Ministra Zdrowia (2006), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021).  Najważniejszymi osiągnieciami naukowymi prof. Pokrywczyńskiej są wyniki badań z zakresu urologii rekonstrukcyjnej i chirurgii eksperymentalnej. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.

Prof. Pokrywczyńska jest autorką 225 publikacji, w tym 86 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=232,854 oraz 4215 pkt. wg MNiSW.  Jej prace cytowane były 1382 razy, H-indeks =17 (Scopus). 10- indeks= 46. 

Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Dr n. med. Paulina Krawiec 

Lekarz, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Kliniką Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowaną przez Panią Profesor dr hab. Elżbietę Pac-Kożuchowską. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Pani doktor Paulina Krawiec już w czasie studiów na kierunku lekarskim zainteresowała się pracą badawczą poprzez działalność w studenckich kołach naukowych, co zaowocowało pierwszymi publikacjami i wyróżnieniami na zjazdach naukowych. Była beneficjentką wielu stypendiów w tym Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce oraz uzyskała wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracę badawczą kontynuowała podczas studiów doktoranckich i w dalszej pracy zawodowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zainteresowania naukowe dr Pauliny Krawiec koncentrują się głównie wokół problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. W swoich badaniach analizuje mechanizmy leżące u podłoża tych schorzeń i poszukuje nieinwazyjnych markerów nieswoistych chorób zapalnych jelit, które mogłyby zostać wykorzystane w ich diagnostyce. Dr Paulina Krawiec prowadzi również prace naukowe dotyczące niedokrwistości, oceniając przydatność diagnostyczną nowych parametrów laboratoryjnych gospodarki żelazem we wczesnym i wiarygodnym rozpoznaniu niedoboru tego pierwiastka u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ponadto  kontynuuje zainicjowane przez prof. Elżbietę Pac-Kożuchowską badania dotyczące czynników ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci. 

Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym. Wyniki prac badawczych dr Pauliny Krawiec były wyróżniane podczas zjazdów Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN.

W 2022 r. dr Paulina Krawiec uzyskała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.