Archiwa tagu: Kapituła Nagrody

Dr n. med. Jarosław Biliński

Lekarz (w trakcie specjalizacji z hematologii), doktor nauk medycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, działacz środowiska medycznego (obecnie wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, poprzednio wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL). Ukończył kierunek lekarski (2013 rok; absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) z najlepszym wynikiem na roku. Stypendysta Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów (2012 rok). Doktoryzował się w 2017 roku. Kierownik naukowy czterech grantów, laureat Nagrody Wydziałowej Polskiej Akademii Nauk. Lider projektów krajowych i międzynarodowych (m. in. w ramach Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT)). Laureat nagród naukowych krajowych (m.in PAN, WUM) i międzynarodowych (m.in „Młody ambasador Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku – EBMT”).
Od początku kariery naukowej zainteresowany, oprócz hematologii i biologii nowotworów, którymi zajmuje się zawodowo, metagenomiką, współdziałaniem mikrobioty człowieka w warunkowaniu zdrowia i choroby. Ukończył doktorat z zastosowania FMT do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego człowieka – w ramach projektu przeprowadził pierwsze tego typu badanie prospektywne na świecie.
Współzałożyciel banku mikrobioty „Human Biome Institute” jako spółki spin-off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będącego komercjalizacją badań naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Jest Kierownikiem III Katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim, a także członkiem Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej. Drugą kadencję pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii. Uczestniczyła w badaniach międzyresortowych, kierowała i była wykonawcą szeregu projektów badawczych. Swoje umiejętności teoretyczne, praktyczne oraz zainteresowania naukowe rozwijała i doskonaliła na licznych kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na: badaniu wpływu czynników środowiskowych, a szczególnie żywienia  na zdrowie i rozwój dzieci, ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej, które są jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy. Tematem jej zainteresowań jest także badanie wybranych czynników genetycznych, immunologicznych, mikrobiologicznych, środowiskowych  oraz wykładników metabolizmu u dzieci i młodzieży z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego. Dorobek naukowy obejmuje liczne prace opublikowane w recenzowanych wydawnictwach naukowych. Wyrazem uznania za dotychczasowe wyniki w pracy organizacyjnej, naukowo-badawczej oraz dydaktycznej są liczne  indywidualne oraz zespołowe nagrody JM Rektora.          

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, a także Komitetów Naukowych i Organizacyjnych na licznych Zjazdach i Konferencjach oraz często zapraszanym wykładowcą, przedstawiającym wykłady związane ze swoimi zainteresowaniami .

Prof. dr hab. Irina Kowalska

Prof. dr hab. Irina Kowalska – jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika. Aktualnie jest Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana, min. 8-krotnie zespołową nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, programu Erasmus+. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia.  Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystw Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański  jest specjalistą: z medycyny morskiej i tropikalnej,  z dermatologii i alergologii. Wieloletni kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i  Tropikalnej Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie  kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej   Wojskowego Instytutu Medycznego.  Lekarz nurkowy z kwalifikacją mistrzowską nurka. W roku 1998 w Toronto i w Halifaxie (Kanada) ukończył szkolenie dla lekarzy NATOz medycyny nurkowej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w latach 2001-2004.

Autor rozdziałów z zakresu medycyny podwodnej w podręcznikach wydanych za granicą: High PressureBiology and Medicine1998; Advances in high pressurebioscence and biotechnology 1999.

Autor rozdziałów z zakresu medycyny podwodnej w podręcznikach wydanych w kraju: Medycyna sportowa 2005; Medycyna wypadków w transporcie  2005; Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki 2010.

Współredaktor  podręczników: Problemy medycyny i techniki podwodnej 1997; Standardowy test ciśnieniowy i tolerancji tlenowej  1998; ABC zdrowia nurka  2001;  Zarys medycyny tropikalnej 2006.

Współredaktor norm obronnych z zakresu medycyny podwodnej: Zasady kwalifikowania nurków do nurkowań tlenowych 1997;  Ratowanie okrętu podwodnego  1998;  Badanie medyczne w wypadkach nurkowych  2000.

Autor podręcznika: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków 2006.

Redaktor podręczników: Ochrona zdrowia wojsk w tropiku  2008,  Problemy zdrowotne w tropiku  2009, Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej  2011; Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej  2013; Zarys fizjologii i patologii nurkowania  2014; Wybrane Problemy Medycyny Nurkowej i Hiperbarycznej  2017, Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej 2018.

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna 1995) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny:1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Department of Genetics and Epidemiology, JoslinDiabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visitingresearcherafiliowany przez Harvard Medical School.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych (punktacja MNiSW>6000, IF >700), między innymi w takich czasopismach jak New England Journal of Medicine, Nature Communication, Nature ClinicalPracticeNeurology, Blood, Leukemia, Haematologica, Diabetes,DiabetesCare, Diabetologia czy ClinicalCancerResearch. Był lub jest kierownikiem licznych projektów badawczych. Od roku 2019 jest liderem projektu TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i InternationalSociety of Pediatric and Adolescent Diabetes, obecnie jest członkiem Zarządu oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest również członkiem Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministerstwa Zdrowia.

Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci.

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU (Fellow of the European Board of Urology) – specjalizacja europejska w dziedzinie urologii Specjalista Urolog

Kariera naukowa:
2016 – Profesor zwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
2013 – Profesor medycyny – urologii (Prezydent RP, Warszawa)
2011 – Profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 2010 – Habilitacja (Medycyna – Urologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)
2006 – Fellow of the European Board of Urology (U.E.M.S., Arnhem, The Netherlands)
2006 – Specjalista urolog (Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź)
1999 – Dr n. med. (Akademia Medyczna, Bydgoszcz)
1996 – Lekarz (Akademia Medyczna, Gdańsk)

Piastowane stanowiska:
2015 – Kierownik Katedry Urologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2014 – 2015 Kierownik Katedry Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (do teraz)
2013 – Redaktor Naczelny „Central European Journal of Urology” pisma naukowego
2013 – Polskiego Towarzystwa Urologicznego (do teraz) Konsultant Naukowy Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2012 – 2015 Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2005 – 2014 – Kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2011 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2011 – Profesor wizytujący (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczny, Bydgoszcz)
2010 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2006 – 2009 – Asystent, Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1999 – 2006 – Rezydent Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1996 – 2005 – Asystent Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Członek Towarzystw Naukowych z wyboru:
Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Kierownik Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego Członek Honorowy Sekcji Nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
Członek Europejskiej Rady Urologii
Członek Towarzystwa Endourologicznego
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej “Aksolotl”
Członek Towarzystw Naukowych:
European Urological Association
Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society

Redaktor Naczelny:
Od 2012 – Central European Journal of Urology

Członek Rad Naukowych Czasopism:
2015 – Ceska Urologie
2012 – 2013 – Journal of Ultrasonography
2010 – Tissue Science and Engineering
2010 – Stem Cell Studies
2009 – 2013 – Przeglad Urologiczny

Recenzent dla pism naukowych:
European Urology
The Journal of Urology
World Journal of Urology
Urologia Internationalis
International Journal of Urology
International Brazilian Journal of Urology
Nature Reviews Urology
Expert Opinion on Therapeutic Targets
Stem Cells
Acta Biomaterialia
Tissue Engineering Regenerative Medicine
Annales of Biomedical Engineering
Central European Journal of Biology
Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
European Journal of Cancer (2007-2008) Medical Science Monitor

Miary aktywności naukowej:
218 – Artykułów pełnotekstowych
191 – Artykułów w bazie Medline/PubMed
96 – Artykułów wydrukowanych w czasopismach z Impact Factor
205 – Doniesień kongresowych
15 = Index H (wg SCOPUS)
1206 – Cytacji (wg SCOPUS)

Obszar działalności naukowej:
Onkologia
Chirurgia laparoskopowa
Chirurgia robotyczna
Chirurgia rekonstrukcyjna u pacjentów z chorobami nowotworowymi Innowacyjne techniki chirurgiczne
Macierzyste komórki nowotworowe
Naturalne i sztuczne biomateriały w medycynie regeneracyjnej
Konstrukcje narządów in vitro
Regeneracja tkanek i narządów
Źródła komórek macierzystych
Długość życia komórek, ich różnicowanie i możliwości przeróżnicowania

Prof. Maciej Banach

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Jest członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) jako doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na EuropęMiędzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (2011) – oficjalnego partneraNational Lipid Association(NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-). Jest założycielem i przewodniczącym grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) (2012-) –jednej z największych grup badawczych na świecie skupiającej obecnie ponad 150 światowych ekspertów mających na celu zbadanie najważniejszych problemów z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, żywienia i analizy ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel;ILEP) (2015-), który powstał w celu przygotowania rekomendacji z zakresu kardiologii prewencyjnej w najbardziej dyskusyjnych kwestiach, które nie zostały uwzględnione w istniejących wytycznych. Jest członkiem 2 największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (GDB) (Seattle, WA, USA) i Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration(NCD-RisC, Londyn, Wielka Brytania). Jest także założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (UAB) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii (2014-).

Prof. Banach opublikował ponad 800 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka (dane na styczeń 2020: 663 wg PubMed, 769 wg Web of Science/Publons, 608 wg. do SCOPUS, 874 wg ResearchGate – wynik RG: 52,88 i972 wg Google Scholar). Jego łączne IF (dla prac pełnotekstowych) wynosi ponad 6000 pkt., liczba cytowań: 14277 (wg Web of Science Core Collection), 15407 (wg SCOPUS), 15306 (wg ResearchGate) i 23079(wg Google Scholar), Indeks Hirscha = 53 (WoS), 54 (SCOPUS), 56 (ResearchGate) i 69 (i10-index: 379) (Google Scholar). Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (w obszar badań Medycyny Klinicznej oraz Farmakologii i Toksykologii) według wskaźników Essential Science Indicators by Clarivate (z 27pracami ocenianymi jako TOP Papers). Prof. Banach jest również w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie statyn / lipidów / cholesterolu LDL / lipoproteiny i cholesterolu / lipoproteiny HDL.Top Peer Reviewer (w najlepszym 1% w obszarze Medycyny Klinicznej oraz Cross-Field) według Publons w roku 2018 i 2019.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: doktoratów Honoris CausaUniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018); Zdobywca Nagrody Specjalnej Menedżera Zdrowia oraz Kuriera Medycznego w ramach „Sukcesu Roku” dla Fundacji na rzecz Rozwoju ICZMP (2020); Honorowy Członek Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2019); Laureat wyróżnienia „Złoty Skalpel” za wprowadzanie pomysłu Inteligentnego Szpitala w ICZMP (2019), Menedżerem Roku 2016 dla podmiotów publicznych działających w ochronie zdrowia (2017), Innowatorem Roku tygodnika Wprost, Wyróżnienia „Złoty Skalpel” w 2016 r. za innowacje; Osobowość Roku 2013 w Polsce dla rozwoju nauki w dziedzinie opieki zdrowotnej – ufundowanej przez czasopismo Menedżer Zdrowia (wydawnictwo Termedia), nagrody Super-Talent w medycynie 2012 – konkursu dla młodych naukowców w dziedzinie medycyny (do 40rż) ufundowanego przez czasopismo Puls Medycyny; a także nagród naukowych Ministerstwa Zdrowia za cykl publikacji (2009, 2011), 23 indywidualnych i grupowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009-2016); i wielu innych.

Byki Zdrowia/Tomasz Adamaszek
Byki Zdrowia/Tomasz Adamaszek

„Byki Zdrowia 2019” po raz pierwszy!

W tym roku, po raz pierwszy, Kapituła Nagrody „Złoty Otis” przyznała nową Nagrodę Zaufania – „Byki Zdrowia 2019”!

Dlaczego „Byki Zdrowia”?

Byki, ponieważ osoby, które je otrzymały cechuje niezwykła konsekwencja, siła i upór. To nagroda za konsekwencję w otwieraniu nowych perspektyw, za inicjatywę i przełamywanie barier.

„Byki Zdrowia 2019” trafiły do rąk polityków, którym Kapituła Nagrody podziękowała za to, że przez osiem lat wprowadzali zdrowie do głównego nurtu dyskusji w Polsce.

Nagrody „Byki Zdrowia 2019” otrzymali:

  • Pani Posłanka Barbara Czaplicka, która w 2012 roku utworzyła Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich;
  • Pani Posłanka Lidia Gądek, która w 2012 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki;
  • Pan Poseł Krzysztof Ostrowski, który w 2015 roku otworzył Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów;
  • Pani Posłanka Beata Małecka-Libera, która w 2016 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego;
  • Pan Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Pan Senator Waldemar Kraska, którzy wsparci przez prof. Henryka Skarżyńskiego zaczęli organizować w Senacie cykliczne konferencje poświęcone nowoczesnej medycynie i profilaktyce.

Przewodniczący Kapituły Nagrody Paweł Kruś podziękował laureatom za dotychczasowe działania i prosił, by w kadencji 2019-2023 powstały przynajmniej cztery merytoryczne Zespoły Parlamentarne, porządkujące polską ochronę zdrowia.

Dziękujemy za to, co mija, wierzymy w to co będzie!