Prof. nadzw. dr hab. n.med. Wioletta Pietruszewska

kierownik I Katedry Otolaryngologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi w 1996r. (dyplom z wyróżnieniem). W 1999r. uzyskała tytuł specjalisty I-go stopnia z otolaryngologii; następnie w 2004r. z otorynolaryngologii (II stopień). W 2011r. została specjalistą w zakresie alergologii a w 2016r. z zakresu audiologii i foniatrii.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: ”Ocena intensywności angiogenezy i proliferacji oraz ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą  u chorych na raka krtani” uzyskała w roku 2001. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w roku 2010 na podstawie całości dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Zmiany przedrakowe i rak krtani – genetyczna predyspozycja do zachorowania oraz jej związek z przebiegiem klinicznym”.

Od początku kariery zawodowej związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi pracując kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta a od 2012r. kierownika Oddziału Klinicznego Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Jednocześnie pełniła kolejno funkcje asystenta, adiunkta, adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego a od 2012r. jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Otrzymała stypendium Fundacji Amerykańsko-Austriackiej (CornellSeminars) w  Salzburguw 2000r. oraz odbyła liczne staże naukowe i zawodowe (Salzburg, Mannheim, Marburg, Brescia, Barcelona)

Zainteresowania naukowe dr hab. Wioletty Pietruszewskiej dotyczą zagadnień onkologii w otorynolaryngologiiw celu poszukiwania nowych czynników prognostycznych umożliwiających prognozowanie i monitorowanie chorych na raka regionu głowy i szyi; genetycznej predyspozycja do wystąpienia zmian przedrakowych i nowotworów złośliwych głowy i szyi oraz jej związku z przebiegiem klinicznym; problemów alergicznego i niealergicznego zapalenia zatok przynosowych; nowych technik operacyjnych w regionie głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii laserowej oraz mikrofonochirurgii. Jest autorką prac dotyczących powyższych zagadnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi pełniąc w nim funkcje przewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTORL ChGiSz; skarbnika Zarządu Głównego, przewodniczącej sekcji Otologii i Otoneurologii PTORL (zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTOLOGIA 2017). Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego; Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Realizuje Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi finansowany z funduszów unijnych i MZ.

Odbyła liczne kursy doskonalące i szkolenia krajowe i zagraniczne w liczbieponad 80-ciu (Niemcy, Austria, Grecja, Włochy)

Jest laureatką nagród: za najlepszą pracę doktorską z dziedziny medycyny w roku 2002 im. Aurelii Baczko przyznaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Nauki Polskiej; Nagroda Naukowa im. Prof. Jana Miodońskiego przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (2002); nagrody Rektora UM w Łodzi.