Prof.dr hab Piotr Milecki

Specjalista Onkolog Radioterapeuta i Specjalista Medycyny Paliatywnej. Konsultant wojewódzki ds radioterapii onkologicznej dla województwa wielkopolskiego.

Urodził się 25 maja 1963 r. w Poznaniu. Po ukończeniu stażu podyplomowego w 1989 roku został zatrudniony w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu i rozpoczął specjalizację z zakresu radioterapii onkologicznej. W trakcie pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 1989 r. do chwili obecnej przeszedłem wszystkie szczeble dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej, pracując kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją i profesora.

Od 1990 roku zainspirowany problemami pacjentów w nieuleczalnej fazie choroby nowotworowej podjął współpracę z Kliniką Opieki Paliatywnej Akademii Medycznej w Poznaniu, co między innymi przyczyniło się do tego, że w 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty medycyny paliatywnej.

Od 1999 roku nawiązał bardzo ścisłą współpracę z Katedrą i Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu będąc jednym z inicjatorów integrowania onkologów z  urologami. Naturalnym jest, że jego szczególne zainteresowanie badawcze wzbudziło leczenie napromienianiem chorych na raka stercza. W prospektywnym badaniu klinicznym, dokonał porównania wyników leczenia oraz objawów ubocznych dla dwóch sposobów leczenia, a mianowicie samodzielnej hormonoterapii do hormonoterapii skojarzonej z radioterapią konformalną.

W 2008 roku w oparciu o dorobek naukowo-dydaktyczny i na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.  „Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji” Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nadając stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyny, a w 2014 roku po weryfikacji przez Centralną Komisje do Spraw i Tytułów Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W 2008 r. został ordynatorem Oddziału Radioterapii Onkologicznej I a od 2011 roku także kierownikiem Zakładu Radioterapii I, które prowadzi do chwili obecnej.

Działalność naukowa, dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacyjna związana jest ściśle z prowadzoną szeroką aktywnością w której radioterapia jest wpisana w interdyscyplinarne leczenie nowotworów.

Od 2012 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pracuję do chwili obecnej.

Jestem członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i zagranicą oraz członkiem redakcji naukowych czasopism (Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, Contemporary Brachytherapy, Onkologia Polska, Współczesna Onkologia) oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Czlonek Towarzystw Naukowych:

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
American Society for Therapeutic Radiation and Oncology (ASTRO)
Polish Society for Radiation Therapy (PSRO)
Polish Urological Society (PTU)
Polish Oncological Society (PTO)

Główne obszary zainteresowania zawodowego:

Nowotwory urologiczne, leczenie paliatywne z udziałem radioterapii, nowotwory głowy i szyi, rak płuca, leczenie skojarzone w onkologii, nowoczesne technologie w radioterapii w tym protonoterapia.