Regulamin Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” ma za zadanie wypełnienie misji edukacyjnej i społecznej. Edukacyjnej – poprzez upublicznianie wiedzy o odkryciach medycyny, farmacji i biotechnologii. Misja społeczna jest realizowana poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, wspieranie organizacji pacjentów, społeczników, dialog środowisk zawodowych i politycznych na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz promocja młodzieży medycznej, m.in. przez fundowanie Stypendium Nagrody Zaufania oraz upowszechnianie świadomości o osiągnięciach polskiej medycyny za granicą.
 2. Organizatorem Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” jest Instytut Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, przy współpracy magazynu „Świat Lekarza” oraz portali zlotyotis.pl, nazdrowie.pl, zlotyotis.pl, swiatlekarza.pl i medycynawpolsce.pl oraz organizacji zawodowych środowisk ochrony zdrowia w Polsce.
 3. Decyzje o przyznaniu statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podejmuje Kapituła Nagrody. Decyzje Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. Aktualny skład Kapituły Nagrody „Złoty OTIS” jest publikowany na stronie www.zlotyotis.pl.  Skład Kapituły co rok ulega zmianom.
 4. Statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przyznawane są w następujących kategoriach: „Dorobek życia w medycynie, farmacji, stomatologii, diagnostyce laboratoryjnej, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, biotechnologii”; „Osiągnięcia w tych dziedzinach w roku bieżącym”; „Lekarz i Społecznik; „Debiut Naukowy”, „Akcje edukacyjne i profilaktyczne”, „Organizacje pacjentów”, „Dziennikarze Medyczni”.
 5. Kapituła Nagrody ma prawo do rozszerzania lub redukowania ilości kategorii w danym roku.
 6. Wręczenie statuetek Nagrody Zaufania odbędzie się podczas Gali, w kwietniu br. Dopuszczalna jest wirtualna formuła Gali.
 7. Laureaci, którzy nie mogą uczestniczyć w Gali, ani nie wskażą swojego przedstawiciela, otrzymają dyplom zamiast statuetki. Statuetki nie będą wysyłane pocztą czy przez kuriera ani wręczane indywidualnie.

II. Tryb przyznawania statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” produktom OTC, suplementom diety, sprzętom medycznym, aplikacjom medycznym i prozdrowotnym, etc.

 1. Podstawą do przyznania nominacji dla produktu jest dobrowolne zgłoszenie przez jego producenta lub dystrybutora w Polsce do Organizatora Nagrody.
 2. Oceny produktów dokonają eksperci dobierani pod kątem profilu zgłoszonego wyrobu: lekarze, farmaceuci, analitycy rynku, przedstawiciele organizacji branżowych i gospodarczych, dziennikarze medyczni.
 3. O statuetkę mogą ubiegać się tylko produkty, które prześlą formalne zgłoszenie i akceptację przedstawionych w nim warunków, m.in. oświadczenie, że produkt nie jest lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia RP jako lek na receptę.
 4. Termin formalnego zgłoszenia produktu do Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” określony jest w formularzu „Zgłoszenie produktu”.
 5. Zapraszamy do zgłaszania produktów w kategoriach: innowacyjne produkty OTC i suplementy diety; sprzęt oraz wyroby medyczne; medycyna przyszłości (telemedycyna, aplikacje, sprzęt, itp.) oraz wspomaganie odporności pierwotnej u dzieci i dorosłych.
 6. Możliwe jest zgłoszenie produktu w kategorii „Debiut Roku ”.
 7. Decyzja Organizatora o przyznaniu statuetki jest ostateczna.
 8. W trosce o wizerunek wszystkich produktów, Organizator Nagrody zobowiązuje się do ujawniania publicznego tylko zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 9. Zwycięskie produkty otrzymają statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” wraz z prawem do używania znaku Nagrody i wizerunku statuetki na wszystkich polach eksploatacji w kampaniach reklamowych, PR oraz na opakowaniach produktów na 12 lub 24 miesiące, wyłącznie po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat. Okres licencji może być przedłużony na podstawie indywidualnych ustaleń.
 10. Nieuprawnione użycie zastrzeżonego znaku słowno-graficznego lub wizerunku statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” jest naruszeniem prawa.

III. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie, ostateczne decyzje podejmuje wyłącznie Kapituła Nagrody Zaufania „ZŁOTY OTIS” zwykłą większością głosów. Decyzje Kapituły są ostateczne i obowiązujące wszystkich uczestników.

IV. Zgłoszenie do udziału w Nagrodzie Zaufania „Złoty OTIS” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.