Regulamin Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” XVIII Edycji, rok 2021.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” ma za zadanie wypełnienie misji edukacyjnej i społecznej. Edukacyjnej – poprzez upublicznianie wiedzy o odkryciach medycyny, farmacji i biotechnologii. Misja społeczna jest realizowana poprzez organizowanie akcji profilaktycznych, wspieranie organizacji pacjentów, społeczników, dialog środowisk zawodowych i politycznych na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz promocja osiągnięć polskiej medycyny za granicą.
 2. Organizatorem Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” jest Instytut Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, przy współpracy magazynu „Świat Lekarza”, portali pacjenci.pl, nazdrowie.pl, zlotyotis.pl, swiatlekarza.pl i medycynawpolsce.pl oraz organizacji zawodowych środowisk ochrony zdrowia w Polsce.
 3. Decyzje o przyznaniu statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podejmuje Kapituła Nagrody. Decyzje Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” zapadają zwykłą większością głosów i są ostateczne. W skład Kapituły Nagrody „Złoty OTIS 2021” wchodzą: dr Ewa Chlebus, prof. dr hab.n.med. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. dr hab.n.med. Grażyna Malukiewicz, prof. dr hab.n.med. Grażyna Rydzewska, dyr. Agnieszka Sora, dr hab.n.med. Renata Talar-Wojnarowska, prof. dr hab.n.med. Bożena Werner, lek. med. Beata Zawadowicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz, prof. dr hab.n.med. Krzysztof Bielecki, prof. Marcin Czech, dr Paweł Dobrzyński, dr hab.n.med. Piotr Eder, prof. dr hab.n.med. Edward Franek, prof. Robert Gasik, prof. dr hab.n.med Jakub Gołąb, prof. dr hab.n.med. Piotr Hoffman, prof. dr hab.n.med. Paweł Kamiński, prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, prof. dr hab.n.med. Tomasz Konopka, dr hab.n.med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz, Paweł Kruś – Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab.n.med. Marek Kuch, prof. dr hab.n.med. Jan Lubiński, prof. dr hab.n.med. Paweł Małdyk, prof. dr hab.n. farm. Maciej Małecki, prof. dr hab.n.med. Piotr Pruszczyk, prof. dr hab.n.med. Stanisław Radowicki, prof. dr hab.n.med. Piotr Radziszewski, prof. dr hab.n.med. Bolesław Rutkowski, prof. dr hab.n.med. Aleksander Sieroń, prof. dr hab.n.med. Henryk Skarżyński, prof. dr hab.n.med. Tomasz Stompór, prof. dr hab.n.med. Jacek P. Szaflik, prof. dr hab.n.med. Piotr Trzonkowski, dr Jarosław Wanecki, prof. dr hab.n.med. Marcin Wojnar, prof. dr hab.n.med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz, prof. dr hab.n.med. Jerzy Woy-Wojciechowski. Skład Kapituły co rok ulega rozszerzeniu.
 4. Statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przyznawane są w następujących kategoriach: „Dorobek życia w medycynie, farmacji, stomatologii”; „Osiągnięcia w medycynie, farmacji, biotechnologii w roku bieżącym”; „Lekarz i Społecznik; „Debiut Naukowy”.
 5. Kapituła Nagrody ma prawo do rozszerzania lub redukowania ilości kategorii w danym roku.
 6. Wręczenie statuetek Nagrody Zaufania odbędzie się podczas Gali, w kwietniu br. Dopuszczalna jest wirtualna formuła Gali.
 7. Laureaci, którzy nie mogą uczestniczyć w Gali, ani nie wskażą swojego przedstawiciela, otrzymają dyplom zamiast statuetki. Statuetki nie będą wysyłane pocztą czy przez kuriera.

II. Tryb przyznawania statuetek Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” produktom OTC, suplementom diety, sprzętom medycznym, aplikacjom medycznym i prozdrowotnym, etc.

 1. Podstawą do przyznania nominacji dla produktu jest dobrowolne zgłoszenie przez jego producenta lub dystrybutora w Polsce do Organizatora Nagrody.
 2. Oceny produktów dokonają eksperci dobierani pod kątem profilu zgłoszonego wyrobu: lekarze, farmaceuci, analitycy rynku, przedstawiciele organizacji branżowych i gospodarczych, dziennikarze medyczni.
 3. Aktualna lista kategorii produktowych jest publikowana każdego roku na stronie zlotyotis.pl.
 4. O statuetkę mogą ubiegać się tylko produkty, które prześlą formalne zgłoszenie i akceptację przedstawionych w nim warunków, m.in. oświadczenie, że produkt nie jest lekiem zarejestrowanym w Ministerstwie Zdrowia RP jako lek na receptę.
 5. Termin formalnego zgłoszenia produktu Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2021” określony jest w formularzu „Zgłoszenie produktu”.
 6. W roku 2021 zapraszamy do zgłaszania produktów w kategoriach: innowacyjne produkty OTC i suplementy diety; sprzęt oraz wyroby medyczne; medycyna przyszłości (telemedycyna, aplikacje, sprzęt, itp.) oraz wspomaganie odporności pierwotnej u dzieci i dorosłych.
 7. Możliwe jest zgłoszenie produktu w kategorii „Debiut Roku 2020 lub 2021”.
 8. Decyzja Organizatora o przyznaniu statuetki jest ostateczna.
 9. W trosce o wizerunek wszystkich produktów, Organizator Nagrody zobowiązuje się do ujawniania publicznego tylko zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 10. Zwycięskie produkty otrzymają statuetkę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2021” wraz z prawem do używania znaku Nagrody i wizerunku statuetki na wszystkich polach eksploatacji w kampaniach reklamowych, PR oraz na opakowaniach produktów na 12 lub 24 miesiące, wyłącznie po podpisaniu umowy licencyjnej i uiszczeniu wynikających z niej opłat. Okres licencji może być przedłużony na podstawie indywidualnych ustaleń.
 11. Nieuprawnione użycie zastrzeżonego znaku słowno-graficznego lub wizerunku statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” jest naruszeniem prawa.

III. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie, ostateczne decyzje podejmuje wyłącznie Kapituła Nagrody Zaufania „ZŁOTY OTIS” zwykłą większością głosów. Decyzje Kapituły są ostateczne i obowiązujące wszystkich uczestników.

IV. Zgłoszenie do Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2021” jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie.