Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Dr n. med. Grzegorz K. Jakubiak

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (aktualnie Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2017). Od ukończenia studiów pozostaje związany ze swoją Alma Mater. W latach 2017–2021 prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Farmakologii w Zabrzu, zaś od 2021 r. jest zatrudniony na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego w kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Cieślara Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, realizując jednocześnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Agaty Stanek. 15 grudnia 2022 r. decyzją Rady Dyscypliny Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne na podstawie dysertacji pt. „Analiza wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u osób otyłych z zespołem metabolicznym oraz niewykazujących zaburzeń metabolicznych w porównaniu do osób zdrowych o prawidłowej masie ciała”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. n. med. Natalii Pawlas, prof. SUM, oraz dr n. farm. Kamili Osadnik. Główny obszar zainteresowań naukowych Grzegorza K. Jakubiaka obejmuje tematykę schorzeń kardiometabolicznych, zwłaszcza patogenezę chorób układu sercowo-naczyniowego w przebiegu cukrzycy oraz dyslipidemii, a także zagadnienia związane ze stresem oksydacyjnym, problemami kardioonkologii oraz zespołem słabości. Aktualnie kieruje projektem badawczym pt. „Badanie związku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i subklinicznej lub skąpoobjawowej dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego z obecnością i nasileniem zespołu słabości u hospitalizowanych chorych po sześćdziesiątym piątym roku życia” a także ubiega się o pozyskanie finansowania na realizację prac badawczych dotyczących znaczenia nitrowanych lipoprotein w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w przebiegu cukrzycy. Grzegorz K. Jakubiak jest autorem 40 polskich i zagranicznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych o łącznej wartości 1595 punktów MEiN oraz 54.814 Impact Factor, 45 polskich i zagranicznych streszczeń zjazdowych oraz 143 recenzji artykułów naukowych procedowanych pod kątem publikacji w 22 czasopismach naukowych, w większości z tzw. listy filadelfijskiej (stan na 10.03.2023 r.).

W ramach realizacji zainteresowań pozanaukowych chętnie odbywa zagraniczne podróże, poświęca czas na naukę języków obcych oraz czyta książki z zakresu klasyki literatury oraz filozofii.