prof. Eugeniusz Butruk

Honorowa Nagroda Zaufania Złoty OTIS za wybitne osiągnięcia w medycynie:

Prof. Eugeniusz Butruk, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Jego osiągnięcia medyczne są wielokierunkowe. Na polu gastroenterologii klinicznej za największe należy uznać wprowadzenie do praktyki w latach 70. XX wieku kolonoskopii i polipektomii endoskopowej – już we wczesnym okresie rozwoju tych metod na świecie. Dzięki temu stało się możliwe stworzenie w 2000 roku Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Nowotworów Jelita Grubego w oparciu o nową strategię, w której pierwszym krokiem skriningowym jest kolonoskopia. Program jest finansowany z budżetu Ministerstwa Zdrowia i należy do priorytetów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Są podstawy, aby sądzić, że dzięki programowi uda się zmniejszyć zapadalność i umieralność z powodu raka jelita grubego.

Prof. Butruka cechuje duża zdolność organizacyjna, dzięki której stworzył Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii CMKP o wysokich notowaniach w Polsce, posiadającą akredytację Europejskiej Rady Gastroenterologii (EBG). Klinika posiada pracownie: endoskopową, ultrasonograficzną, histopatologiczną i biologii molekularnej. Każda z nich ma osiągnięcia liczące się w Polsce i za granicą, udokumentowane publikacjami w najlepszych czasopismach międzynarodowych. Z Kliniki wywodzą się także pracownicy pełniący przez wiele lat kluczowe funkcje w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism krajowych i zagranicznych, w Naczelnej Radzie Lekarskiej, a także w organizacjach międzynarodowych (European Association for Gastroenterology and Endoscopy, European Board of Gastroenterology).

Po przełomie ustrojowym w Polsce w 1989 roku prof. Butruk został członkiem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii. Był w Zarządzie jedynym przedstawicielem postkomunistycznej części Europy. Z myślą o potrzebach gastroenterologii w tych krajach, z inicjatywy prof. Butruka, przy współpracy z Profesorem Piotrem Malferteinerem z Magdeburga i przy wydatnej pomocy doc. Jarosława Reguły, zaczęto organizować doroczne konferencje West-East Gastroenterology Bridging Meeting. Do dziś, odbywają się one co roku naprzemiennie „na wschodzie i na zachodzie”, skupiając zdolną młodzież z obu stron Europy przy udziale najwybitniejszych gastroenterologów Europy. W 1990 roku prof. Butruk stworzył też i jest prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Gastroenterologii, która organizuje cieszące się dużym uznaniem, Warszawskie Spotkania Gastroenterologiczne: wysokiej rangi konferencje o charakterze dydaktycznym, w których udział bierze przeciętnie tysiąc uczestników – gastroenterologów, internistów, pediatrów, chirurgów i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Odbyło się już 10 edycji – wiele z nich pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii, z udziałem wybitnych gastroenterologów europejskich.

W czasie całej działalności naukowej prof. Butruk nawiązywał i rozwijał kontakty międzynarodowe, uczestnicząc między innymi: w pracach Zarządu Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii (EAGE), w posiedzeniach Grupy Roboczej opracowującej zasady postępowania w zakażeniach Helicobacter pylori (znanych jako wytyczne z Maastricht).

Prof. Butruk był zastępcą Dyrektora CMKP, wiceprzewodniczącym Komitetu Patofizjologii PAN, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i wieloletnim Konsultantem Krajowym w dziedzinie gastroenterologii. Przewodniczył też Sekcji Nauk Medycznych Niezabiegowych w Komitecie Badań Naukowych i był członkiem Rady Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez kilka kadencji był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych (CKK). Był członkiem komitetów redakcyjnych wielu czasopism, w tym czasopism międzynarodowych takich jak Gut, Endoscopy i Digestive Endoscopy. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Towarzystwa Internistów Polskich, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Międzynarodowego Klubu Chirurgicznego, Nowojorskiej Akademii Nauk oraz Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Endoskopii, a słowackie i węgierskie Towarzystwa Gastroenterologii nadały prof. Butrukowi członkowstwa honorowe.

Prof. Butruk jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji. On sam za swoje największe osiągnięcie uważa to, że udało mu się stworzyć zespół mądrych i twórczych współpracowników ofiarnych w pracy lekarskiej, dydaktycznej i naukowej, z którymi stworzył Klinikę, która w środowisku zawodowym i w rankingach publicznych jest powszechnie uznawana za najlepszą w Polsce. Jako jedyna ma akredytację Europejskiej Rady Gastroenterologii.